See other templatesSee other templates

Общински съвет по наркотични вещества и
превантивно-информационен център - Разград

Какво е ПИЦ?

Превантивно-информационен център - Разград осъществява превантивни дейности и програми на общинско равнище

... и нещо повече ...

Общински съвет по наркотични вещества

Председател:   Станислава Петрова

Секретар:       

Членове:

1. Лекар - ординатор в отделение по психиатрия към МБАЛ „Св. Ив. Рилски”- Разград

2. Служител в сектор "ПКП" ОДМВР

3. Инспектор ДПС към РУМВР – Разград.

4. Директор дирекция "Хуманитарни дейности" към Община Разград

5. Секретар на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.      

6. Представител от дирекция "Здравен контрол" в РЗИ – Разград.

7. Прокурор от Районна Прокуратура - Разград

8. Началник отдел "Закрила на детето"

9. Инспектор "Пробация"

10. Представител на Общински съвет - Разград.

  

                                

ПРАВИЛА за работа на Общински съвет по наркотични вещества - Разград

Раздел I Общи положения

Чл. 1 (1) С правилата се уреждат организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества към Община Разград. (2) ОБСНВ е орган за провеждане на националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества, както и за борба с наркотрафика на регионално ниво.

Раздел II   Организация на съвета

Чл. 2 (1)   Съвета е колективен орган, който се състои от председател, секретар и членове.

(2) Председател на съвета е зам. кмет на Община Разград.

(3) Членове на съвета са представители на заинтересуваните служби и ведомства,.определени след решение на Общинския съвет – Разград

Чл. 3 (1) Председателя на съвета:

1.      представлява съвета;

2.      ръководи заседанията и цялостната работа на съвета;

3.      внася за разглеждане предложения и въпроси във връзка с дейността на съвета.

4.      подписва протоколите от заседанията на съвета;

Чл. 4 Секретаря на съвета:

1.      организира подготовката на заседанията на съвета;

2.      координира изпълнението на взетите на заседанията решения.

Чл. 5 (1) Съветът е постоянно действащ орган, който провежда най-малко четири редовни заседания в годината.

(2)     Заседанията на съвета се свикват от неговия председател въз основа на решение, взето на предишно заседание.

(3)     Съветът може да проведе извънредно заседание по предварително обявен дневен ред по инициатива на всеки от членовете му.

Чл. 6 Заседанията на съвета са закрити. По изключение Съветът може да реши отделно заседание да бъде открито.

Чл. 7 (1) За всяко заседание се съставя дневен ред, който се изготвя от секретаря и се изпраща на членовете на съвета най-малко 5 работни дни преди заседанието заедно с материалите от дневния ред.

(2) Всеки член на съвета може да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред.

(3) Членовете на съвета са длъжни да уведомяват своевременно секретаря за невъзможността си да участват на насроченото заседание.

(4) Член на съвета, който е възпрепятстван да участва в заседание може предварително да изрази становището си по обсъжданите въпроси в писмен вид, което предоставя на секретаря на ОБСНВ най-малко 2 /два/ дни преди заседанието.

Чл. 8 заседанията на съвета се считат за редовни, ако в тях участват най-малко две трети от членовете му. При липса на кворум се насрочва ново заседание.

Чл. 9 (1) Решенията на съвета се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от членовете на съвета.

(2) По предложение на всеки от членовете му съветът може да реши по конкретен въпрос да се проведе тайно гласуване.

(3) Лица, които не са членове на Съвета могат да участват в заседания с право на съвещателен клас – при разискване на въпроси, отнасящи се до дейността на организацията която представлява след предварителна покана от Председателя на ОБСНВ.

(4) По изключение съветът на свое заседание може да разгледа и въпроси, които не са поставени на дневен ред.

Чл. 10 (1) На заседанията на съвета се водят протоколи от секретаря. Протоколите се подписват от водещия протокола и от председателя на съвета.

(2) Към протоколите с приети решения се прилагат и документите, обсъдени на заседанията на съвета.

(3) Протоколите, решенията и другите документи се съхраняват от секретаря.

(4) В срок от 14 дни след провеждането на всяко заседание извлечения от протоколите и решенията се изпращат от секретаря до всички членове на съвета.

Раздел III

Функции на съвета

Чл. 11 (1) Общинския съвет по наркотични вещества е орган за изпълнение на националната политика в областта на наркотичните вещества на общинско

равнище.

(2) Съвета по ал. 1 осъществява следните функции:

1. изпълняват националната политика за борба срещу злоупотребата с наркотични   вещества и наркотрафика;

2. разработват, осигуряват и координират общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества с съответствие с националните програми по по чл.11, т.1 и 2 ЗКНВП и Националната стратегия;

3. предлагат чрез кмета на общината проекта на бюджет за осигуряване на

средства за провеждане на общинската политика в тази област;

4.създават превантивно информационен център;

5.отчита дейността си по т.2-4 пред Общинския съвет.

Чл.12 (1) Превантивно информационния център събира, съхранява и анализира информацията на общинско равнище, която е необходима за изготвянето, осъществяването и координирането на програмите по чл.15, ал. 2 ,т.2 от ЗКНВП.

(2) Превантивно информационния център подпомага Общинския съвет по наркотични вещества при изготвянето и предоставянето на информация във връзка с дейността им по чл.15, ал.2 да Националния съвет по наркотични вещества.

(3) При изпълнение на националната политика ПИЦ се ръководи методически от Националния съвет по наркотични вещества чрез Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването.

(4) При изпълнение на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества ПИЦ се ръководи и контролира от ОБСНВ.

Чл. 13 За своята дейност Съветът се отчита пред Общинския съвет – Разград и НСНВ.

Преходни и заключителни разпоредби

Чл.14 Правилата влизат в сила след приемането им от Общинския съвет – Разград.

Файлове за сваляне

faq

Анкета

Кой са най-употребяваните наркотици в Разград?

Марихуана - 0%
Хероин - 0%
Кокаин - 0%
Дизайнерска дрога - 50%
Други - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: Септември 12, 2015

Информационен бюлетин S за нови психоактивни вещества

NEW-baner

Общински съвет по наркотични вещества и превантивно-информационен център