В сила от 07.10.2007 г.
Обн. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г.
 


       § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
        1. Точка 1 се изменя така:
        "1. организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества, както и върху пускането на пазара, вноса и износа на прекурсори;".
        2. В т. 2 думите "и прекурсори" се заличават.
        3. Създава се нова т. 3:
        "3. мерките по прилагането на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества, Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета относно определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите и Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 273/2004 и Регламент (ЕО) № 111/2005, наричани по-нататък съответно "Регламент 273/2004", "Регламент 111/2005" и "Регламент 1277/2005";".
        4. Досегашната т. 3 става т. 4.
        § 2. В чл. 2 накрая се добавя "и на регламентите на Европейския съюз."
        § 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
        1. В ал. 2 думите "и прекурсорите" се заличават, а думите "3 и 4" се заменят с "и 3".
        2. Алинея 3 се изменя така:
        "(3) Прекурсорите - предмет на контрол върху пускането на пазара, са посочени в Приложение I на Регламент 273/2004."
        3. Създава се ал. 4:
        "(4) Прекурсорите - предмет на контрол върху вноса и износа, са посочени в Приложението на Регламент 111/2005."
        § 4. В чл. 4, ал. 1 след думата "Растенията" запетаята се заменя със съюза "и", а думите "и прекурсорите" се заличават.
        § 5. В чл. 5 текстът преди т. 1 се изменя така: "Препаратите, съдържащи наркотични вещества, вписани в приложения № 2 и 3, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол при условия и по ред, определени в наредба на министъра на здравеопазването, при следните изисквания:".
        § 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
        1. В ал. 1 след думите "наркотични вещества" запетаята и думите "както и пускането на пазара, вносът, износът, реекспортът и транзитът на прекурсори от първа категория на приложение № 4" се заличават.
        2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
        § 7. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
        1. В ал. 1 накрая се добавя "която е национален компетентен орган по смисъла на чл. 11 от Регламент 273/2004 и на чл. 27 от Регламент 111/2005."
        2. Алинея 3 се изменя така:
        "(3) Комисията по ал. 1 осъществява контрол върху пускането на пазара на прекурсорите от първа и втора категория на Приложение I на Регламент 273/2004, както и върху вноса и износа на прекурсори от Приложението на Регламент 111/2005."
        3. Алинея 4 се изменя така:
        "(4) Комисията по ал. 1:
        1. осъществява контрол по изпълнението на чл. 12 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества (приета от конференцията на 19 декември 1988 г., ратифицирана със закон - ДВ, бр. 60 от 1992 г.) (обн., ДВ, бр. 89 от 1993 г.; попр., бр. 58 от 2001 г.);
        2. изготвя и предоставя на Международния съвет за контрол на наркотиците годишен отчет по чл. 12, т. 12 от конвенцията по т. 1."
        4. Създава се нова ал. 5:
        "(5) Комисията по ал. 1 събира и предоставя информацията по чл. 13 от Регламент 273/2004 и по чл. 32 от Регламент 111/2005."
        5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
        "(6) Комисията по ал. 1 изпълнява задълженията по чл. 9(3) от Регламент 273/2004 и чл. 10(3) от Регламент 111/2005."
        6. Създава се ал. 7:
        "(7) Организацията и дейността на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите, както и редът за подаване на документи и информация, свързани с прилагането на Регламент 273/2004, Регламент 111/2005 и Регламент 1277/2005, се определят в наредба на министъра на икономиката и енергетиката."
        7. Досегашната ал. 6 става ал. 8.
        § 8. Създават се чл. 18а и 18б:
        "Чл. 18а. (1) Министърът на икономиката и енергетиката или оправомощен от него заместник-министър по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите издава и отказва издаване на лицензии и допълнения към тях, отнема и временно прекратява лицензии по смисъла на чл. 3(2) от Регламент 273/2004, чл. 6 от Регламент 111/2005, чл. 8, чл. 10(2 и 3) и чл. 11 от Регламент 1277/2005.
        (2) Министърът на икономиката и енергетиката извършва регистрация по смисъла на чл. 3(6) от Регламент 273/2004 и чл. 7(1) от Регламент 111/2005. За извършената регистрация и за промени в регистрираните обстоятелства министърът на икономиката и енергетиката или оправомощен от него заместник-министър издава в срок до 10 работни дни удостоверения за регистрация и допълнения към тях.
        (3) Министърът на икономиката и енергетиката или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите издава, отказва издаване, отнема и временно прекратява разрешителни за износ и внос по смисъла на чл. 12, 15, 16, 20, 23 и 24 от Регламент 111/2005.
        (4) Заявлението за регистрация и документите, прилагани към заявленията за издаване на лицензия, удостоверение за регистрация и разрешителни за износ и внос, както и съдържанието и формата на записите, водени от операторите по смисъла на чл. 5(4) от Регламент 273/2004, и формата за предоставяне на информацията по чл. 8(2) от Регламент 273/2004 и чл. 9(2) от Регламент 111/2005 се определят в наредбата по чл. 18, ал. 7.
        Чл. 18б. (1) Министърът на икономиката и енергетиката определя длъжностни лица от Министерството на икономиката и енергетиката, които подпомагат работата на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.
        (2) Длъжностните лица по ал. 1:
        1. приемат и обработват постъпилите заявления за издаване на лицензии, удостоверения за регистрация и разрешителни за износ и внос на прекурсори;
        2. осъществяват инспекции на лицензираните и регистрираните оператори, на водената от тях документация и на работните помещения; при необходимост вземат проби от веществата и от смесите, намиращи се в работните помещения;
        3. осъществяват взаимодействие с администрациите на другите министерства и ведомства и с операторите във връзка с наблюдението и контрола на химически вещества, които могат да бъдат използвани за незаконно производство на наркотични вещества;
        4. обменят официална информация с международни организации и с администрациите в други държави във връзка с предварително уведомяване при износ на прекурсори, както и във връзка с международни операции за наблюдение на търговията с прекурсори;
        5. осъществяват взаимодействие с органите на изпълнителната и съдебната власт при унищожаване на иззети прекурсори, за които Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите е взела решение за унищожаване."
        § 9. Член 19 се отменя.
        § 10. В чл. 25 думите "и прекурсори" се заличават.
        § 11. В чл. 26 думите "и прекурсори" се заличават.
        § 12. Наименованието на глава пета се изменя така: "Контрол на веществата и препаратите, включени в приложения № 2 и 3".
        § 13. Член 35 се отменя.
        § 14. Член 36 се отменя.
        § 15. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
        1. Алинея 2 се отменя.
        2. В ал. 4 след думата "регистрация" се добавя "по чл. 18а, ал. 2".
        3. В ал. 5 думите "и 35" се заличават.
        § 16. В чл. 38 думите "32 и 35" се заменят с "18а и 32".
        § 17. В чл. 39, ал. 1 се правят следните изменения:
        1. В т. 3 думите "и прекурсори" се заличават.
        2. Точка 5 се отменя.
        3. В т. 7 думите "и чл. 36, ал. 2" се заличават.
        § 18. Член 39а се отменя.
        § 19. В чл. 40 се правят следните изменения:
        1. В ал. 1 думите "и/или чл. 35" се заличават.
        2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
        3. В ал. 4 думата "районен" се заменя с "регионален".
        § 20. В чл. 41 ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се отменят.
        § 21. В чл. 42, ал. 1 думите "и прекурсори от първа категория на приложение № 4" се заличават.
        § 22. В чл. 43 се правят следните изменения:
        1. В ал. 1:
        а) в текста преди т. 1 думите "и чл. 35, ал. 1" се заличават;
        б) в т. 5 думите "и 36" се заличават.
        2. В ал. 3 думите "и 35" се заличават.
        3. В ал. 4 думите "и 35" се заличават.
        4. В ал. 7 думите "и чл. 35, ал. 1" и думите "и 36" се заличават.
        § 23. В чл. 44 се правят следните изменения:
        1. В текста преди т. 1 думите "и чл. 35, ал. 1" се заличават.
        2. В т. 4 думите "и 36" се заличават.
        § 24. В чл. 45а се правят следните изменения и допълнения:
        1. В текста преди т. 1 думите "33 и чл. 35, ал. 1" се заменят с "и чл. 33".
        2. Точка 2 се изменя така:
        "2. по молба на притежателите им, подадена до министъра на здравеопазването;".
        3. Създава се нова т. 4:
        "4. при прекратяване на разрешението за производство на лекарства или на разрешението за търговия на едро с лекарства, или на разрешението за откриване на аптека, издадени по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;".
        4. Досегашната т. 4 става т. 5.
        § 25. В чл. 45б се правят следните изменения и допълнения:
        1. В ал. 1 след думите "лицензията по чл. 45а" се поставя запетая и се добавя "както и от отнемането на лицензия или прекратяването на лицензия или регистрация за дейности с прекурсори по молба на оператор до Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите или при смърт на едноличния търговец", а думите "от първа категория на приложение № 4" се заличават.
        2. В ал. 4 думите "от първа и втора категория на приложение № 4" и думите "при условия и по ред, определени от Министерския съвет" се заличават.
        § 26. Член 45в се отменя.
        § 27. В наименованието на раздел II от глава пета думите "и прекурсори" се заличават.
        § 28. В чл. 46 ал. 2 се отменя.
        § 29. В чл. 47 се правят следните изменения:
        1. В ал. 1 думите "Националната служба по наркотичните вещества" се заменят с "Дирекция "Наркотични вещества".
        2. Алинея 2 се отменя.
        3. Алинея 3 се отменя.
        4. В ал. 5 думите "и 2" се заличават.
        5. Алинея 7 се отменя.
        § 30. В чл. 49 ал. 2 се отменя.
        § 31. В чл. 51 думите "и прекурсори" се заличават.
        § 32. В чл. 52 думите "и прекурсори" се заличават.
        § 33. В чл. 53 думите "и прекурсори" се заличават.
        § 34. В чл. 54, ал. 4 думите "и прекурсори" се заличават.
        § 35. В чл. 55, ал. 2 думите "и прекурсори" се заличават.
        § 36. В чл. 61 се правят следните изменения:
        1. В ал. 1 думите "както и операторите, които пускат на пазара, внасят, изнасят, реекспортират и транзитират прекурсори от първа и втора категория на приложение № 4, изнасят, реекспортират и транзитират прекурсори от трета категория на приложение № 4" се заличават.
        2. Алинея 2 се отменя.
        3. Алинея 3 се отменя.
        § 37. В чл. 63, ал. 1 след думите "министъра на здравеопазването" запетаята се заменя с точка и текстът докрая се заличава.
        § 38. Член 72 се отменя.
        § 39. Член 74 се изменя така:
        "Чл. 74. Лицата, получили разрешително по чл. 73, са длъжни да спазват условията за предписване, отпускане, съхранение, използване и унищожаване на растения и наркотични вещества от приложения № 1, 2 и 3 и на прекурсори, както и на изискванията за документация и отчетност."
        § 40. Член 78 се отменя.
        § 41. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
        1. В ал. 1 думите "наркотични вещества и прекурсори от приложения № 1, 2, 3 и 4" се заменят с "наркотични вещества от приложения № 1, 2 и 3 и прекурсори от Приложение I на Регламент 273/2004 и Приложението на Регламент 111/2005", а думите "както и пуснати на пазара прекурсори от първа и втора категория на приложение № 4" се заличават.
        2. Създава се нова ал. 2:
        "(2) Органите на Министерството на вътрешните работи и митническите органи задържат пратки с прекурсори, които не отговарят на изискванията на Регламент 273/2004 и Регламент 111/2005."
        3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
        § 42. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:
        1. В ал. 1 думите "при условия и по ред, определени от министъра на икономиката и енергетиката" се заличават.
        2. В ал. 3 след думите "се съхраняват до" се добавя "прекратяване на наказателното производство" и се поставя запетая, а накрая се добавя "по реда на чл. 95".
        3. Създават се ал. 4 и 5:
        "(4) До предаването на иззетите прекурсори с тегло над 1 кг за разпореждане от комисията по ал. 1 те се съхраняват от специализираните органи по чл. 90, ал. 1.
        (5) Комисията по ал. 1 взема решение за всеки конкретен случай на предадените й за разпореждане иззети прекурсори, за които има влязла в сила присъда или постановление от съответния прокурор."
        § 43. В глава осма се създава чл. 98а:
        "Чл. 98а. Унищожаването на прекурсорите по чл. 98, ал. 1 се извършва в присъствието на комисия в състав, определен със заповед на министъра на икономиката и енергетиката."
        § 44. Създава се чл. 102а:
        "Чл. 102а. Който не спазва изискванията за определяне на отговорен служител по чл. 3(1) от Регламент 273/2004 и по чл. 3 от Регламент 1277/2005, се наказва с глоба 5000 лв."
        § 45. Създава се чл. 103а:
        "Чл. 103а. Който не спазва изискванията за документиране по чл. 4 и 5 от Регламент 273/2004 и по чл. 3 и 4 от Регламент 111/2005, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 5000 до 10 000 лв."
        § 46. Член 104 се изменя така:
        "Чл. 104. Който не спазва изискванията за маркировка на наркотичните вещества и техните препарати, се наказва с глоба от 10 000 до 50 000 лв."
        § 47. Създава се чл. 104а:
        "Чл. 104а. Който не спазва изискванията за етикетиране на прекурсорите по чл. 7 от Регламент 273/2004 и по чл. 5 от Регламент 111/2005, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 20 000 до 50 000 лв."
        § 48. Създава се чл. 105а:
        "Чл. 105а. Който не спазва изискванията за предоставяне на информация по чл. 8 от Регламент 273/2004, чл. 9 от Регламент 111/2005 и по чл. 17, 18 и 19 от Регламент 1277/2005, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 5000 до 10 000 лв."
        § 49. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
        1. Точка 14 се изменя така:
        "14. "Прекурсор" e "включено в списъка вещество" по смисъла на чл. 2, буква "а" от Регламент 273/2004 и чл. 2, буква "а" от Регламент 111/2005."
        2. Създават се т. 23а и 23б:
        "23а. "Внос на наркотични вещества" е всяко физическо въвеждане на наркотичното вещество на митническата територия на Република България.
        23б. "Износ на наркотични вещества" е всяко физическо напускане на наркотично вещество на митническата територия на Република България."
        3. Точки 24 - 28 се отменят.
        § 50. Приложение № 4 към чл. 3, ал. 2, приложение № 5 към чл. 7, ал. 3 и приложение № 6 към чл. 35, ал. 6 се отменят.
      Допълнителни разпоредби
        § 51. Навсякъде в закона думите "Националната служба по наркотичните вещества" се заменят с "Дирекция "Наркотични вещества", а думите "районните центрове по здравеопазване" и "районен център по здравеопазване" се заменят съответно с "регионалните центрове по здравеопазване" и "регионален център по здравеопазване".
      Преходни и Заключителни разпоредби
        § 52. В срок една година от влизането в сила на този закон комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез Дирекция "Наркотични вещества", Министерството на финансите чрез Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи чрез Национална служба "Полиция", Софийската градска прокуратура и Столичната следствена служба унищожава съхраняваните от Министерството на здравеопазването наркотични вещества.
        § 53. Законът влиза в сила три месеца след деня на обнародването му в "Държавен вестник".
        -------------------------
        Законът е приет от 40-то Народно събрание на 22 юни 2007 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

 knijka problema prez ochite na decata

Общински съвет по наркотични вещества
Председател: Станислава Петрова
Секретар: Миленка Александрова
 
Експерти към Превантивно-информационен център:
 
Гергана Йорданова
Миневер Мехмед
Милена Митева-Недкова

Димитър Трифонов

Доника Василева