Състав на Общински съвет по наркотични вещества приет на заседание проведено на 11.02.2020г. с решение №47 по Протокол №25 от 26.09.2005г.

Председател:   Станислава Петрова

Секретар:  Миленка Александрова

Членове:

 

1. Диана Тодорова Господинова - секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград;

2. Катя Димова Иванова - главен инспектор в Отдел "Държавен здравен контрол" в Дирекция "Обществено здраве" в РЗИ - Разград;

3. Десимира Руменова Недкова - прокурор в Районна Прокуратура Разград;

4. Глория Искренова Костова - началник на отдел "Закрила на детето" в Дирекция "Социално подпомагане" гр. Разград;

5. Симеон Момчилов Мизурски - инспектор "Пробация" към Районна служба "Изпълнение на наказанията";

6. Тезджан Сабри Бошнакова - инспектор в "Детска педагогическа стая" към РУ на МВР Разград;

7. Даринка Иванова Димитрова - главен експерт "Средно образование" в Отдел "Образование" в Община Разград;

8. Галина Пантелеева Цанева - старши експерт по организация на средното образование в РУО - Разград;

9. Антоанета Тодорова Николова - психолог в Отделение по психиатрия към МБАЛ "Св. Иван Рилски" АД;

10. Йълдъз Хаккъ Шеремед - началник на Отдел "Здравеопазване" в Община Разград;

11. Антон Руменов Монев - общински съветник;

12. Сузан Мехмедова Съдкъ - общински съветник;

13. Ахмед Басриев Ахмедов - общински съветник.

 

                                

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА – РАЗГРАД

                     Раздел I

                  Общи положения

                    Чл. 1 (1) С правилника се уреждат организацията и дейносттана Общински съвет

                 по наркотични вещества към Община Разград.

                   (2) ОБСНВ е орган за провеждане на националната политика срещу              

                   злоупотребата с наркотични вещества, както и за борба с наркотрафика на  

                  общинско ниво.

                     Раздел II

                     Организация на съвета

                    Чл. 2 (1)   Съвета е колективен орган, който се състои от председател, секретар и

                    членове.

                  (2) Членове на съвета са представители на заинтересуваните служби и ведомства,

                   определени след решение на Общинския съвет – Разград.

                  Чл. 3 (1) Председателя на съвета:

                  1. представлява съвета;

                  2. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета;

                  3. внася за разглеждане предложения и въпроси във връзка с дейността на съвета;

                  4. подписва протоколите от заседанията на съвета;

                 Чл. 4 Секретаря на съвета:

                 1. организира подготовката на заседанията на съвета;

                 2. координира изпълнението на взетите на заседанията решения.

                 Чл. 5 (1) Съветът е постоянно действащ орган, който провежда най-малко четири редовни заседания в годината.

                 (2) Заседанията на съвета се свикват от неговия председател въз основа на решение, взето на предишно заседание;

                 (3) Съветът може да проведе извънредно заседание по предварително обявен дневен ред по инициатива на всеки от членовете                     му.

Чл. 6 Заседанията на съвета са закрити. По изключение Съветът може да реши отделно заседание да бъде открито.

Чл. 7 (1) За всяко заседание се съставя дневен ред, който се изготвя от секретаря и се изпраща на членовете на съвета най-малко 3 работни дни преди заседанието заедно с материалите от дневния ред.

(2) Всеки член на съвета може да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред.

(3) Членовете на съвета са длъжни да уведомяват своевременно секретаря за невъзможността си да участват на насроченото заседание.

(4) Член на съвета, който е възпрепятстван да участва в заседание, може предварително да изрази становището си по обсъжданите въпроси в писмен вид, което предоставя на секретаря на ОБСНВ най-малко 2 /два/ дни преди заседанието.

Чл. 8 Заседанията на съвета се считат за редовни, ако присъстват не по-малко от половината от членовете му. При липса на кворум се насрочва ново заседание.

Чл. 9 (1) Решенията на съвета се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от членовете на съвета.

(2) По предложение на всеки от членовете му съветът може да реши по конкретен въпрос да се проведе тайно гласуване.

(3) Лица, които не са членове на Съвета могат да участват в заседания с право на съвещателен глас – при разискване на въпроси, отнасящи се до дейността на организацията, която представлява след предварителна покана от Председателя на ОБСНВ.

(4) По изключение Съветът на свое заседание може да разгледа и въпроси, които не са поставени на дневен ред.

Чл. 10 (1) За всяко заседание се води протокол, към който се прилагат и документите, които са били предмет на обсъждане от съвета. Протоколите се подписват от водещия протокола и от председателя на съвета.

(2) Протоколите, решенията и другите документи се съхраняват от секретаря.

РазделIII

                Функции на съвета

                Чл. 11 (1) Общинския съвет по наркотични вещества е орган за изпълнение на        

                националната политика в областта на наркотичните вещества на общинско

                 равнище.

                (2) Съвета по ал. 1 осъществява следните функции:

                1. Изпълняват националната политика за борба срещу злоупотребата с наркотични

                 вещества и наркотрафика;

               2. Разработват, осигуряват и координират общинските стратегии и програми за бор-

                ба срещу злоупотребата с наркотични вещества в общината;

               3.Ръководят и контролират дейността на превантивните информационни центрове

               чрез председателя на общинския съвет по наркотични вещества;

               4. Предлагат чрез кмета на Общината проекта на бюджет за осигуряване на

               средства за провеждане на общинската политика в тази област;

              5.При осъществяване на своите функции Общинския съвет по наркотичните вещест-

                ва си сътрудничи и обменя информация с други институции и организации.

4. Превантивно-информационен център;

Чл.12 (1) Превантивно-информационния център събира, съхранява и анализира информацията на общинско равнище, която е необходима за изготвянето, осъществяването и координирането на програмите по чл.21, ал. 1 ,т.1.

(2) Превантивно-информационния център подпомага Общинския съвет по наркотични вещества при изготвянето и предоставянето на информация във връзка с дейността им по чл.21, ал.1 до Националния съвет по наркотични вещества.

(3) При изпълнение на националната политика ПИЦ се ръководи методически от Националния съвет по наркотични вещества чрез Националния център за обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

(4) При изпълнение на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества ПИЦ се ръководи и контролира от ОБСНВ.

Чл. 13 В края на всяка година Съвета по наркотични вещества отчита дейността си пред Националния съвет по наркотични вещества и Общински съвет.

Преходни и заключителни разпоредби

Чл.14 Правилата влизат в сила след приемането им от Общинския съвет – Разград.