Общински съвет по наркотични вещества (ОБСНВ)

 

     Създаването на Общински съвет по наркотични вещества се регламентира от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Съвета разработва, приема и координира общински програми за борба срещу разпространението, употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Общинския съвет по наркотични вещества има своята роля и отговорност за изпълнението на Националната стратегия и плана за действие към нея на местно равнище. Обединява усилията на институциите и неправителствените организации, при разработване и прилагане на превантивни програми срещу употребата на наркотици. Отчита дейността си пред Националния съвет по наркотичните вещества и пред Общински съвет Разград.

   Предлага чрез кмета на общината осигуряване на финансови средства в общинския бюджет за изпълнение на общинските програми( чл.21, т1, т3 от Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества).

   Представлява местната общественост пред националните законодателна и изпълнителна власт за обсъждане на проблема с употребата на наркотици

 

Обща цел

 

Целта на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно- информационен център към него е да насочат усилията си към осъществяване на превантивни дейности сред учащите се в Община Разград. Работата на ОБСНВ и ПИЦ е насочена към реализиране на образователни кампании и изработване на информационни материали, целящи разясняването на видовете психоактивни вещества, вредата и последиците от тяхната употреба. Целта на тези кампании е не само да се повиши информираността на учениците за въздействието на наркотичните вещества, но и да се моделира тяхното здравословно поведение за в бъдеще.

 

Ограничаване на риска от употреба и злоупотреба с наркотици в града, чрез изграждане и поддържане на устойчиви, ефективни и рентабилни превантивни програми за семейства, деца и млади хора, и повишаване на съпричастността на институциите, организациите и обществото като цяло.